Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY SZKOLENIOWEJ AKADOMIA

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych świadczonych za pośrednictwem platformy edukacyjnej Bricoman pod nazwą „Akadomia”, dostępnej pod adresem URL: http://akadomia.bricoman.pl/ (dalej: „Akadomia”).
 2. Administratorem Akadomii jest Bricoman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w  Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000239320, REGON: 140215054, NIP: 113-25-68-413, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 148.000.000 PLN, numer BDO: 000077544 (dalej: „Bricoman”).
 3. Regulamin określa zasady użytkowania platformy szkoleniowej Akadomia.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Akadomii w sposób umożliwiający każdemu odwiedzającemu zaznajomienie się z nim oraz jego zapisanie na dysku lokalnym i odtwarzanie jego zawartości w każdej chwili.
 5. Usługi oferowane na stronie internetowej Akadomii świadczone są przez Bricoman lub przez Dostawców Bricoman, zgodnie z definicją zawartą w § 2 Regulaminu. W odniesieniu do usług świadczonych przez Dostawców, Bricoman pośredniczy jedynie w ich realizacji, udostępniając danemu Dostawcy możliwość oferowania Szkoleń za pośrednictwem strony internetowej Akadomii. Bricoman nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób realizacji Szkoleń świadczonych przez Dostawców, w tym w szczególności za ich zawartość merytoryczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Postanowienia polityki prywatności Bricoman, która znajduje zastosowanie do działalności Akadomii, znajdą Państwo pod następującym adresem URL: https://www.bricoman.pl/informacje/polityka-prywatnosci.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Administrator - Bricoman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w  Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000239320, REGON: 140215054, NIP: 113-25-68-413, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 148.000.000 PLN, numer BDO: 000077544.
 2. Platforma szkoleniowa Akadomia – platforma internetowa dostępna pod adresem URL: http://akadomia.bricoman.pl/prywatności_Bricoman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Za pośrednictwem której są udostępniane zarówno odpłatne jak również nieodpłatne szkolenia produktowe, dotyczące asortymentu dostępnego w sklepach Bricoman na terenie Polski, materiały szkoleniowe, filmy produktowe czy inne kursy specjalistyczne dedykowane jej użytkownikom,
 3. Użytkownik – Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca konto VIP w Bricoman oraz aktywną kartę lojalnościową VIP, zgodnie z zasadami regulaminu klientów VIP, dostępnego pod adresem URL: http://akadomia.bricoman.pl/   lub pracownik/współpracownik Administratora, która/który korzysta z zasobów Platformy, udostępnianych przez Administratora i/lub zakupił/zakupiła za pośrednictwem Akadomii z przeznaczeniem dla siebie.
 4. Dostawca – podmiot związany z Administratorem umową cywilno-prawną lub innym stosunkiem prawnym, na podstawie którego dostarcza on Administratorowi określone produkty, które znajdują się lub znajdowały się w przeszłości w ofercie handlowej  Administratora oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w celu przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z obsługi i wykorzystania określonych produktów i/lub serii produktów oraz którego produkty szkoleniowe oferowane są na Platformie.
 5. Szkolenie – organizowane przez Administratora w porozumieniu z Dostawcami cykle lub jednorazowe wydarzenia poświęcone określonemu przez Administratora produktowi, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy Użytkownika, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji Użytkownika na temat produktów, stanowiących przedmiot Szkoleń.
 6. Rejestracja – założenie Konta, pozwalającego Użytkownikowi zalogować się na Platformie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, polegające na nadaniu odpowiedniego dostępu do panelu administracyjnego każdemu Użytkownikowi, umożliwiające dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy oraz historii Zamówień Użytkownika, wymagające podania podstawowych informacji dotyczących Użytkownika.
 7. Konto – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Akadomii, oznaczony indywidualnym loginem oraz hasłem, do którego dostęp otrzymuje wyłącznie określony Użytkownik oraz na którym gromadzone są informacje o Użytkowniku w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz gdzie Użytkownik może otrzymać informacje w przedmiocie Zamówionych Szkoleń oraz Szkoleń, w których dotychczas uczestniczył.
 8. Usługa – świadczenie oferowane za pośrednictwem strony internetowej Akadomii (Platformy) na rzecz Użytkowników, polegające na umożliwieniu uczestnictwa w Szkoleniach stacjonarnych, organizowanych na terenie sklepów Bricoman, wyjazdowych, organizowanych na terenie Polski oraz poza granicami kraju, jak również Szkoleniach w wersji online, dostępnych za pośrednictwem Platformy.
 9. Treści – umieszczane na Platformie artykuły oraz materiały wideo mające charakter edukacyjny, handlowy oraz branżowy, a także inny pokrewny.
 10. Cena – ustalona przez Administratora wartość Usługi oferowanej za pośrednictwem Platformy.
 11. Panel dostępu - podsumowanie wybranych przez Użytkownika Usług, umożliwiające dokonanie Zamówienia oraz określenie jego parametrów takich jak wskazanie liczby uczestników Szkolenia, daty oraz miejsca Szkolenia, jak również produktu nim objętego, a następnie, z wyłączeniem Szkoleń bezpłatnych, kierujące do płatności, poprzez którą następuje Zamówienie lub potwierdzenie Zamówienia wybranych Szkoleń.
 12. Zamówienie – złożenie przez Użytkownika dyspozycji elektronicznej w zakresie zamiaru nabycia Szkolenia dostępnego za pośrednictwem Platformy.
 13. Płatność – opcjonalnie opłata dokonywana przez Użytkownika na rzecz Administratora za umożliwienie udziału w organizowanych Szkoleniach, zgodnie z parametrami i Ceną.

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z AKADOMII

 1. Korzystanie z zasobów Platformy jest możliwe z zastrzeżeniem uprzedniego spełnienia poniższych warunków:
  1. Posiadanie końcowego urządzenia telekomunikacyjnego, umożliwiającego odczytanie i ewentualne przetwarzanie treści umieszczonych na Platformie, takiego jak komputer, smartfon, tablet, itp.,
  2. Posiadanie przeglądarki internetowej o parametrach wystarczających do prawidłowego odczytania umieszczonych na stronie internetowej Akadomii Treści (Internet Explorer 7, Safari 4, Google Chrome, Firefox 3 lub nowsze),
  3. Logowane za pomocą konta bricoman.pl / LDAP pracowniczego / maila firmowego – dostawcy/

§ 4

DOSTĘP DO AKADOMII

 1. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy poprzez stronę internetową Akadomii, wskazaną w § 1 ust. 1 Regulaminu, do której dostęp może otrzymać za pośrednictwem jednego z końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a Regulaminu.
 2. Użytkownik może założyć na Platformie indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane w celu przeglądania Treści umieszczanych na Platformie, jednak jest konieczne w celu składania Zamówień.
 3. Założenie Konta na Platformie oznacza zawarcie z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Jedno Konto może być wykorzystywane wyłącznie przez jednego Użytkownika.
 5. Administrator jest uprawniony do odmowy rejestracji Konta Użytkownika w przypadku, gdy nazwa Konta, przez którą należy rozumieć login Użytkownika, została już zarejestrowana w bazie danych Administratora lub w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że wskazane przez Użytkownika dane są niezgodne z prawdą, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 6. Dostęp do Treści umieszczanych na Platformie jest co do zasady bezpłatny, chyba że do innego wynika z niniejszego Regulaminu. Dostęp do Treści, jak również wszelkich Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy jest bezpłatny dla pracowników i współpracowników administratora.
 7. Dostęp do Szkoleń, w których uczestnictwo może być przedmiotem rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Platformy jest opcjonalnie bezpłatny i odpłatny, chyba że co innego wynika wprost z informacji zawartej na Platformie, z zastrzeżeniem brzmienia ust. 6 zdanie 2 powyżej.
 8. Warunkiem skorzystania ze Szkoleń odpłatnych jest dokonanie Płatności w sposób wskazany przez administratora.
 9. W przypadku, gdy wybrane Szkolenie jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie rezerwacji miejsca w określonej dacie i w określonym miejscu oraz potwierdzenie swojej obecności za pośrednictwem Platformy.
 10. Dokonanie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji na Platformie, podczas której Użytkownik podaje swoje prawdziwe i aktualne dane wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz po dokonaniu Płatności.
 11. Zakres świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usług na rzecz Użytkownika określa wybrana przez Użytkownika zawartość Koszyka w chwili dokonania Płatności za wybrane Usługi, względnie rezerwacji określonych Usług, w przypadku gdy są one darmowe.
 12. Administrator może w uzasadnionych przypadkach odmówić zawarcia umowy na wskazanych powyżej zasadach, w szczególności, w przypadku braku dostępności oferowanych Usług. W takim przypadku, Administrator powiadomi o przedmiotowej okoliczności Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w czasie Rejestracji lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.
 13. W przypadku wystąpienia podstaw do odmowy zawarcia umowy przez Administratora, o których mowa w ust. 12 powyżej, Administrator może odmówić jej zawarcia. W takim przypadku Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, a zapłacona przez niego Cena zostanie mu zwrócona na ten sam numer rachunku bankowego, z którego dokonywał Płatności.
 14. Poza przypadkami wskazanymi w powyższych ustępach, Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy także w przypadku zakwestionowania płatności przez pośrednika płatności bankowości elektronicznej.

§ 5

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każde ze Szkoleń, dostępnych za pośrednictwem Platformy posiada limitowaną ilość miejsc, z których skorzystać mogą Użytkownicy Platformy. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do jednego ze Szkoleń  udostępnionych na Platformie w następstwie złożonego Zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem swojej obecności na przedmiotowym Szkoleniu. Rezygnacja przez Użytkownika z dostępu do Szkolenia stacjonarnego jest możliwa najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą Szkolenia. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu na zasadach opisanych w zdaniu powyżej nie umożliwia ponownego wykorzystania tego miejsca przez tego samego lub innego Użytkownika w późniejszym terminie.
 2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
  1. W odniesieniu do Szkolenia płatnego - uiszczona z tytułu Szkolenia opłata nie podlega zwrotowi,
  2. W odniesieniu do Szkolenia bezpłatnego - Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prawa Użytkownika do uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych w przyszłości, przy jednoczesnym założeniu, że:
   1. Rezygnacja ze szkolenia nastąpiła bez ważnego powodu lub
   2. Rezygnacja ze szkolenia miała miejsce więcej niż 1 raz.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób odpowiadający bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa oraz zasadom współżycia społecznego i dobrym obyczajom.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność oraz prawdziwość danych przekazywanych w chwili dokonywania Rejestracji, jak również na jakimkolwiek późniejszym etapie korzystania z Platformy, w szczególności w zakresie, w jakim przekazywane przez niego informacje oraz dane mogłyby potencjalnie wpłynąć na sposób wykonywania Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie przekazanych przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować przekazane na Platformie informacje.
 3. Użytkownik, korzystając z Platformy, zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących danych osobowych, jak również zakazów związanych z nieuczciwą konkurencją. Zabronione jest korzystanie z Platformy, które mogłoby naruszać dobra osobiste osób trzecich, w szczególności publikowanie treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, albo takich, które mogą zostać uznane za nieprawdziwe.
 4. Wszelkie próby uzyskania dostępu do zasobów Platformy, do których Administrator nie udzielił Użytkownikowi dostępu, będzie traktowane jako działanie niezgodne z prawem i Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich prób takiego działania.
 5. Zakazane jest podejmowanie jakiegokolwiek działania zmierzającego, w sposób bezpośredni lub pośredni, do zakłócenia funkcjonowania Platformy oraz podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą mieć nawet pośredni wpływ na jej funkcjonowanie, bez uprzedniej zgody Administratora w tym zakresie. Za działania, o których mowa powyżej, będą uważane w szczególności działania polegające na nieuprawnionym kopiowaniu treści znajdujących się na Platformie, zachowanie względem pozostałych Użytkowników Platformy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i/lub zasadami współżycia społecznego oraz stosowanie programów, wtyczek i/lub wszelkiego rodzaju algorytmów, które mogłyby w sposób negatywny wpłynąć na normalne i niczym niezakłócone funkcjonowanie Platformy.
 6. Użytkownik nie może udostępniać danych dostępowych do Konta Użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika swojego loginu i hasła do Platformy osobie trzeciej. Użytkownik pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody powstałe po stronie Administratora w związku z niezgodnym z niniejszym ustępem działaniem lub zaniechaniem Użytkownika.
 7. Administrator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług bez wypowiedzenia i usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z warunkami niniejszego Regulaminu.
 8. Administrator ma prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości w sprawach technicznych, prawnych i transakcyjnych dotyczących Usług, które w żadnym wypadku nie będą nosić znamion informacji handlowych i/lub marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi w tym zakresie odrębną zgodę, odpowiadającą wymogom ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 9. Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić Administratora w przypadku powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania Platformy, w szczególności takich jak naruszenie Regulaminu, naruszeniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bezprawności zamieszczonych danych, naruszenia dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego przez pozostałych Użytkowników Platformy. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej pozwoli Administratorowi na podjęcie działań zmierzających do usunięcia przedmiotowych naruszeń lub nieprawidłowości.

§ 7

CENY SZKOLEŃ ORAZ PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA

 1. Ceny wskazane na Platformie są cenami netto, wyrażonymi w polskich złotych. Użytkownik przed potwierdzeniem Płatności otrzymuje informację na temat Ceny brutto szkolenia, zawierającej podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, którą Użytkownik jest zobowiązany uiścić na rzecz Administratora, za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub w inny sposób wskazany przez Administratora
 2. Administrator jest uprawniony do zmiany obowiązujących Cen Szkoleń dostępnych za pośrednictwem Platformy. Wszelkie zmiany Cen Szkoleń mają skutek wyłącznie względem Użytkowników, którzy złożą Zamówienie, akceptując Ceny obowiązujące w chwili dokonania Zamówienia. Zmiana Cen Szkoleń w żadnym wypadku nie może wpływać na prawa i obowiązki Użytkowników, którzy dokonali Zamówienia za pośrednictwem Platformy na dotychczasowo obowiązujących zasadach.
 3. Użytkownik uzyskuje, w zależności od wybranego Szkolenia, dostęp do Szkolenia online lub też możliwość w uczestnictwie w Szkoleniu stacjonarnym lub wyjazdowym w chwili pełnego opłacenia Zamówienia. W przypadku dokonania częściowej płatności, Usługa nie podlega wykonaniu.

§ 8

TECHNICZNA OBSŁUGA PLATFORMY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator dopełni należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez usterek i zakłóceń, jak również jakichkolwiek innych niedogodności dla Użytkowników.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych w zakresie sposobu realizacji Usług za pośrednictwem Platformy oraz Regulaminu, które mają na celu usprawnienie korzystania z Usług i/lub wdrożenie nowych Usług lub których wprowadzenie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, konieczności adaptacji Platformy do wymogów technicznych i/lub regulacyjnych, jak również w sytuacji, gdy jest to motywowane względami finansowymi funkcjonowania Platformy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w funkcjonowaniu Platformy i realizacji Usług z przyczyn technicznych lub innych przyczyn, niezależnych od Administratora, przy czym przerwa techniczna trwająca nie dłużej niż dwadzieścia cztery godziny nie powoduje powstania obowiązku po stronie Administratora do poinformowania Użytkowników o jej wystąpieniu oraz obowiązku naprawienia wynikającej z przedmiotowej okoliczności szkody po stronie Użytkowników. Administrator dołoży wszelkich starań, w zakresie, w jakim będzie to możliwe i wykonalne, aby przywrócić wszelkie funkcjonalności Platformy w najbliższym możliwym terminie.
 4. Administrator zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zminimalizować zagrożenie bezpieczeństwa realizacji Usługi, w szczególności w zakresie, w jakim chodzi o ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Platformy.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn wynikających z działań lub zaniechań osób trzecich oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za przejaw siły wyższej należy rozumieć wszelkie okoliczności zewnętrzne względem Administratora, niezależne od niego, pozostające nieprzewidywalnymi w dacie rozpoczęcia obowiązywania niniejszego Regulaminu. W szczególności, za przejaw siły wyższej w rozumieniu Regulaminu, uznawane będą sytuacje związane z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wszelkich nakazów oraz zakazów związanych z jego wystąpieniem na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz całego świata.
 6. Mając na uwadze, że Administrator umożliwia Dostawcom zamieszczenie na Platformie informacji o organizowanych przez nich Szkoleniach stacjonarnych oraz możliwości rezerwacji miejsc w przedmiotowych Szkoleniach, przy jednoczesnym założeniu, że Administrator w żadnym zakresie nie uczestniczy w merytorycznej organizacji Szkoleń organizowanych przez Dostawców, wyłączną odpowiedzialność za wszelkie aspekty Szkolenia, o którym mowa w zdaniu powyżej w tym w szczególności za jego przebieg, jakość, zawartość merytoryczną i wykorzystane materiały, ponosi Dostawca, który oferuje Szkolenie za pośrednictwem Platformy.

§ 9

LICENCJA

 1. W przypadku przekazania przez Użytkownika, w ramach rejestracji, korzystania z Konta Użytkownika lub Usług, treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim lub prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.), Użytkownik upoważnia Administratora do korzystania z przedmiotowych treści na polach eksploatacji obejmujących wytwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz umieszczanie w sieci Internet na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Administratorowi przysługuje prawo do trwałego (bez ograniczeń czasowych) lub czasowego, bez ograniczeń terytorialnych, zwielokrotniania utworu, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jak i zwielokrotniania w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wprowadzania, wyświetlania, dostosowania, przechowywania i udostępniania przekazanego przez Użytkownika utworu dla własnych potrzeb Administratora (w tym na odpowiednim serwerze i na jakichkolwiek urządzeniach mobilnych, m.in. na smartfonach, tabletach, komputerach stacjonarnych i przenośnych, etc.) jak również dla potrzeb związanych z komercyjnym wykorzystaniem utworu, zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem, w tym prawo do przechowywania, reklamowania, używania i oferowania utworu do sprzedaży oraz sporządzania jego kopii w celach komercyjnych, reklamowych, gospodarczych, rozwoju lokalnych wspólnot przedsiębiorców, archiwalnych.
 3. W zakresie obrotu utworem, Administrator może rozpowszechniać bez ograniczeń czasowych i terytorialnych sporządzone przez siebie kopie utworu lub jego fragmentów, dla użytku własnego, handlowego, komercyjnego oraz reklamowego, jak również udostępniać je w całości lub części w sieciach komputerowych, w tym w Internecie, na odpowiednim serwerze i na jakichkolwiek urządzeniach mobilnych m.in. na smartfonach, tabletach, komputerach stacjonarnych i przenośnych, etc.
 4. Administratorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania, upubliczniania, odtwarzania, użytkowania, komercjalizacji i eksploatacji utworu publicznie lub niepublicznie, komercyjnie lub niekomercyjnie, w zakresie i bez ograniczeń co do miejsca, czasu i treści, a w szczególności:
 1. utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach m.in. informatycznych, na dyskach wirtualnych, w serwisach typu iCloud i tzw. chmury, na dysku komputerowym, DVD, CD, VCD, CD-ROM, na odpowiednim serwerze i na jakichkolwiek urządzeniach mobilnych m.in. na smartfonach, tabletach, komputerach stacjonarnych i przenośnych, etc.;
 2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, m.in. magnetyczną, cyfrową i optyczną, techniką zapisu komputerowego;
 3. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym na serwerach wirtualnych, dyskach wirtualnych (chmurach) w Internecie;
 4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 5. wprowadzania utworu na serwery w kraju i za granicą;
 6. publicznego wykorzystywania, w szczególności podczas zgromadzeń, imprez, wydarzeń masowych, wydarzeń lokalnych, mających na celu rozwój lokalnych i krajowych społeczności przedsiębiorczych, zarówno lokalnych, jak również o skali i zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym;
 7. publicznego przedstawiania i reklamowania osobom i społecznościom potencjalnie zainteresowanym nabyciem utworu lub innych Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy;
 8. merchandisingu;
 9. tłumaczenia utworu na wszystkie wersje językowe.
 1. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, że korzystanie z Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy lub też udostępnianie na Platformie utworów nie skutkuje przeniesieniem na jego rzecz praw do jakichkolwiek treści zawartych na stronie internetowej Platformy lub otrzymanych w ramach korzystania z Usług. Postanowienie niniejszego ustępu nie wpływa na przysługujące Użytkownikowi prawa autorskie, które licencjonuje na rzecz Administratora zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 10

SZKOLENIA DOSTAWCÓW

    1. Dostawca zamierzający oferować Szkolenia za pośrednictwem Platformy, w toku dokonywania Rejestracji oraz w trakcie dodawania Szkoleń na Platformie zobowiązany jest do udzielenia zgodnych z prawdą informacji w szczególności w zakresie:
 1. posiadanego doświadczenia w realizowaniu Szkoleń,
 2. ilości osób, dla których jest przeznaczone określone Szkolenie,
 3. zawartości merytorycznej Szkolenia oraz kręgu potencjalnie zainteresowanych osób.
    1. Dostawca oferujący Szkolenia za pośrednictwem Platformy oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi przeprowadzić wysokiej jakości, profesjonalne Szkolenie z zakresu obsługi produktowej, zachowując profesjonalizm obowiązujący w danej dziedzinie oraz najwyższy standard świadczonych Usług.
    2. W sytuacji, w której Dostawca, przygotowując Szkolenie korzysta z materiałów własnych, w szczególności podczas tworzenia Szkoleń online oraz Szkoleń stacjonarnych, korzystanie z tychże materiałów nie może naruszać jakichkolwiek praw przysługującym osobom trzecim, w szczególności w zakresie, w jakim chodzi o prawa autorskie oraz prawa pokrewne, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej.
    3. Dostawca oferujący Szkolenia za pośrednictwem Platformy ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść, w tym w szczególności za ich zawartość merytoryczną. Dostawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności podczas ich tworzenia, zarówno pod względem zawartości merytorycznej, jak i w aspekcie wizualnym oraz technicznym.
    4. Dostawca oferujący Szkolenie zobowiązany jest do przygotowania jego zwięzłego opisu, dotyczącego  w szczególności zawartości merytorycznej Szkolenia, który Administrator wykorzysta do prezentacji Szkolenia na Platformie. Opis powinien być sformułowany w sposób umożliwiający Użytkownikom powzięcie informacji na temat najistotniejszych aspektów Szkolenia.
    5. Dostawca odpowiedzialny za określone Szkolenie zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania innych Użytkowników lub Administratora dotyczące oferowanego przez niego Szkolenia. Brak wypełniania przedmiotowego obowiązku może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy zawartej z określonym Dostawcą i/lub ograniczenia jego dostępu do Platformy.
    6. Publikacja Szkolenia przez Dostawcę lub przez Administratora za zgodą Dostawcy stanowi zgodę na oferowanie tego Szkolenia za pośrednictwem Platformy w sposób i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
    7. Dostawca nie może podejmować za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek działań, które mogłyby stanowić działalność konkurencyjną wobec działalności prowadzonej przez Administratora, w tym w szczególności odsyłać do produktów oferowanych do sprzedaży przez podmioty trzecie, inne niż Administrator.
    8. Publikowane szkolenia będą podlegały wcześniejszej weryfikacji jakości przez Administratora, przed udostępnieniem ich na platformie
    9. Dostawca po pozytywnej ocenie jakości szkolenia przez Administratora umieszczenia szkolenia na platformie.
    10. Dostawca nie może prowadzić za pośrednictwem Platformy jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z przedmiotem działalności Administratora.
    11. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie względem Administratora z tytułu naruszenia przez Dostawcę jakichkolwiek praw osób trzecich, Dostawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń, w tym także wszelkich kosztów, również ewentualnych kosztów postępowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych od Administratora. Dostawca zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie, jeśli będzie to dopuszczalne na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim wstąpić do sporu sądowego w miejsce Administratora, a jeśli okaże się to niemożliwe, przystąpić do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego.
    12. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji Administratorowi w przypadku zgłoszonej do Administratora reklamacji, w ciągu trzech dni roboczych od dnia takiego zapytania. Niezajęcie stanowiska przez Dostawcę we wskazanym terminie przesądza o rozpatrzeniu reklamacji wyłącznie w oparciu o informacje posiadane przez Administratora. W takim wypadku, Dostawca będzie zobowiązany do pokrycia względem Administratora wszelkich negatywnych następstw, w szczególności finansowych, związanych ze złożoną reklamacją.
    13. Dostawca wyraża zgodę na umieszczenie jego logo na Platformie w sposób umożliwiający powiązanie określonego Szkolenia, oferowanego za pośrednictwem Platformy, z określonym Dostawcą. Wszelkie prośby dotyczące ewentualnego wycofania przedmiotowej zgody należy kierować na adres poczty elektronicznej Administratora: akadomia@bricoman.pl.

§ 11

REKLAMACJE

 1. W przypadku ujawnienia się wad świadczonych za pośrednictwem Platformy Usług, Użytkownik dysponuje prawem do złożenia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Administratora należy kierować na adres e-mail: akadomia@bricoman.pl lub na adres korespondencyjny Administratora: Bricoman Polska sp. z o.o. : ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa.
 3. Odpowiedzialność Administratora jest ograniczona do zapewnienia Użytkownikom dostępu do zakupionych lub zamówionych przez nich Usług, które mogą być świadczone online, tj. wyłącznie w zakresie, w jakim mowa o Szkoleniach w wersji online. Jednocześnie, Administrator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług realizowanych przez zewnętrznych Dostawców (w zakresie w jakim mowa o Szkoleniach stacjonarnych oraz Szkoleniach wyjazdowych), jeśli będzie on wynikał z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, na podstawie których Użytkownik nabył przedmiotową Usługę. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych przez Dostawców w postaci Szkoleń stacjonarnych oraz Szkoleń wyjazdowych, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, reklamacja ta będzie rozpoznana wspólnie z Dostawcami, co może wpłynąć na wydłużenie terminu jej rozstrzygnięcia.
 4. Mając na uwadze brzmienie § 8 ust. 6 Regulaminu, Administrator nie przewiduje możliwości składania reklamacji dotyczących Szkoleń stacjonarnych oraz Szkoleń wyjazdowych, w szczególności wynikających z braku ich realizacji lub niewłaściwej realizacji. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Szkolenia stacjonarnego lub Szkolenia wyjazdowego przez Dostawcę, Administrator, na wniosek Użytkownika, który skorzystał ze Szkolenia stacjonarnego, organizowanego przez Dostawcę, może udzielić Użytkownikowi informacji niezbędnych dla dochodzenia roszczeń z tego tytułu bezpośrednio od Dostawcy oferującego Szkolenie stacjonarne lub Szkolenie wyjazdowe.
 5. Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą Administrator może ponosić odpowiedzialność zgodnie z powyższymi postanowieniami w związku z wykonywaniem Usługi, obejmuje wyłącznie poniesione straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać jego imię i nazwisko lub nazwę firmy w przypadku osób prawnych, adres e-mail, nazwę świadczonej  Usługi, której dotyczy reklamacja, opis reklamacji, przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających jej złożenie, jak również oczekiwania Użytkownika w zakresie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 7. W przypadku ujawnienia się wady świadczonej Usługi, Użytkownik powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia, zawiadomić o tym fakcie Administratora w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania przez Administratora, a o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie powiadomiony na adres email wskazany podczas Rejestracji na Platformie.
 9. W odniesieniu do Szkoleń online dostępnych za pośrednictwem Platformy w opcji bezpłatnej, Administrator nie przewiduje możliwości składania reklamacji w razie niedziałania lub nieprawidłowego działania przedmiotowej Usługi. Wyłączenie możliwości składania reklamacji odnosi się również do ewentualnego odwołania bezpłatnego Szkolenia stacjonarnego lub wyjazdowego, do którego dostęp Użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem Platformy.

§ 12

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej: „RODO”) jest Administrator, jak zdefiniowany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji Regulaminu, tj. umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  2. finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  3. obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – umowy o zawartej przez Użytkownika z Administratorem.
 3. W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą danych osobowych Użytkowników mogą być  podmioty pośredniczące w wykonaniu świadczeń dostępnych za pośrednictwem Platformy (np. firmy marketingowe, firmy wykonujące inne usługi związane z wykonaniem umowy), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Administratora np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.
 4. Każdy Użytkownik będący osobą fizyczną posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych), prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownicy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Platformy jest w pełni dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia umowy o świadczenie Usługi .

§ 13

ZMIANY REGULAMINU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu mogą być powodowane zmianami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, zmianami sposobu lub warunków świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy oraz zmianami funkcjonalnymi w zakresie funkcjonowania Platformy lub też przejrzystości postanowień Regulaminu.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu, zgodnie z ust. 1 powyżej nie może w żadnym wypadku prowadzić do utraty przez Użytkownika nabytych praw, na podstawie zaakceptowanego uprzednio Regulaminu oraz złożonych za pośrednictwem Platformy Zamówień. W konsekwencji, do wszelkich Zamówień złożonych przez Użytkownika przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu, znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu w dotychczasowej formie. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdzie postanowienia nowego Regulaminu są bardziej korzystne dla Użytkownika.
 3. O każdorazowej zmianie Regulaminu, Administrator poinformuje Użytkowników posiadających konto na Platformie, przesyłając w tym zakresie informację w drodze wiadomości elektronicznej, na adres e-mail wskazany w chwili Rejestracji.
 4. Użytkownik posiada uprawnienie do wyrażenia sprzeciwu względem zmian wprowadzonych do Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej. Brak wyrażenia sprzeciwu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu w zmienionej formie. Złożenie sprzeciwu uznawane jest za złożenie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W każdym przypadku, Administrator umieści na stronie internetowej Platformy ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Zmiany w zakresie formy lub też charakteru, w jakim prowadzona jest Platforma nie stanowią zmiany Regulaminu.
 6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, dopuszczalna jest wymiana korespondencji pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, w celu realizacji wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Wszelkie spory powstałe w toku realizacji wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla Administratora, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Użytkowników będących pracownikami Administratora zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, właściwość sądu będzie określona z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.
 8. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu, a jedynie nieważnego postanowienia, w miejsce którego wejdą postanowienia odpowiadające intencją stron.
 9. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.